Referat af Generalforsamling for Tranbjerg Børnenes Venner afholdt d. 19/5 2021 kl. 20 på Kirketorvet 10.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter siden starten ved formand Helle Søby Degn
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
  • Eventuelt

Ad. 1) Valg af dirigent, generalforsamlingen pegede på Helle Søby Degn, som konstaterede at generalforsamlingen egentlig var for både 2019 og 2020, men at man pga. corona-restriktioner havde fundet det nødvendigt at udsætte afholdelsen af 2019 indtil nu. Generalforsamlingen godkendte denne afvigelse fra vedtægterne. I øvrigt konstaterede han at generalforsamlingen i øvrigt var lovligt indkaldt og således beslutningsdygtig.

Ad. 2) Valg af referent, generalforsamlingen pegede på Helle Søby Degn

Ad. 3) Formand Helle Søby Degn fortalte om foreningens aktiviteter siden opstarten i efteråret 2019.

Beretning:

Lige før sommerferien 2019 havde skolebestyrelsen fået en ide om at lave en forening, som kunne hjælpe med at få sat gang i den helhedsplan man tidligere havde fået udarbejdet udeområder ved skolens 2 afdelinger.

En lille skare mødte op og fik sammensat en levedygtig bestyrelse, og fik md hjælpe fra Morten Mølgaard forfattet vedtægter og defineret et lidt bredere formål end planen egentlig havde været fra starten.

For at sikre at foreningen kunne favne bredest muligt valgte vi nemlig at kaldes os for Tranbjerg Børnenes Venner, og at vi ville arbejde ikke kun for skolens børn, men både de helt små og de unge også.

Derfra gik der lidt sommerferie i den, og vi besluttede sammen med skolens ledelse at vi skulle skyde gang i vores første arrangement som forening ifbm at skolen havde ombygget den lille scenegård, for bla de penge som var kommet ind via markedsdagene igennem de sidste par år. Det blev til en hyggelig indvielsesfest, og vi fik pludselig både Lokalavisen, Tv2 Østjylland og andre medier i tale, og kunne gøre opmærksom på både vores foreningen, og skolen behov for renovering af udeområderne.

Ud af denne omtale sprang en kontakt til bla. en lærer på Søndervangsskolen, som kontaktede os og fortalte om et legestativ, som var blevet til overs inde hos dem ifbm en større forskønnelse af deres legeområde.

Det stativ lykkedes vi med at få fingre i, og SFO’en hjalp med finansieringen til at få det monteret efter alle gældende retningslinjer og regler.

I november tog vi en rask beslutning om at lave en Juleskrabekalender, som blev en stor succes med flotte præmier indhentet hos lokale erhvervsdrivende. Så fik vi en ide om at sælge Gran og juledekorationer, og havde faktisk så meget blod på tanden, at vi også kastede os over at afholde julemarked på Naturcenteret den sidste weekend i November. Her fik vi solgt masser af æbleskiver, gløg, saft og oceaner af hjemmebagte småkager og julepynt. Alt i alt følte vi at vi var kommet godt i gang på kort tid, da vi nåede årsskiftet, med godt 31.000,- på kontoen.

Så kom 2020, og vi gik i gang med at planlægge hvad næste skridt skulle være. Aftalen blev at tage hul på den ambitiøse plan for den store skolegård på Kirketorvet og den multibane med tilhørende hængekøje/hænge-ude hjørne i enden op mod svømmesalen.

Så gik der fondsansøgning i den, og det begyndte at gå op for os hvor svært det i virkeligheden er at søge midler til noget, som de fleste betragter som en kommunal kerneopgave. Men der blev lagt iver i at finde nogle steder, hvor man faktisk havde mulighed for at søge til en skolegård, og lige inden Corona tågen lagde sig over verden, kom et spændende nyt tiltag fra Aarhus kommune til.

Det var naturligvis Deltager/borgerbudgettet, hvor vi sendt adskillige ansøgning afsted. Blandt andet søgt vi om midler til istandsættelse af 0. klasses skolegården ud mod Østerby Alle, en Junglesti på naturcenteret og have også en finger med i ideen om at skabe et værested for byens unge på Skolens Grønløkke afd.

Heldigvis var der mange som stemte på vores ideer, og vi kunne, efter lidt Corona-udsættelse gå i krig med at arbejde i 0. klasses skolegården. Mange kreative ideer, blev til en mooncar/cykelbane, balancebomme, hængekøjer, kolbøttestativer, samt en generel oprydning/istandsættelse af denne gård. Ikke mindst takket være mange af jer frivillige, som have blod, sved og tårer i projektet.

Projektet omkring ungeværestedet gik hurtigt lidt i stå, da det stod klart for os at vi ville have de unge med at fortælle os hvad der skulle laves, og de hele tiden blev sendt hjem fra skole/fritidsaktiviteter pga Corona. Men vi fik da afholdt en ide-aften sammen med Klubben, med støtte fra Tranbjerg Fællesråd, i et kort tidsrum, hvor karantænen var løftet. Heldigvis havde de unge helt andre ideer til hvad der skulle laves, og derfor måtte planerne revideres. Dog fik vi som planlagt hjælp fra trofaste Claus Topkapper til at rydde i beplantningen i området ud mod Grønløkke alle, så der kunne komme mere lys og liv ind i området, ligesom vi fik fjernet en gammel forfalden container. Vi fik også bevilliget ekstra midler fra Friluftsrådet til at indkøbe højborde og plante lyng, som er blevet monteret og planet her i foråret 2021.     

Vi lagde også hovederne i blød på andre måder at få indtægter til foreningens arbejde og i løbet af året fik vi søgt penge hos Aura Energi, som tildelte os 10.000,- til en bandereklame (som kommer op i morgen)

Vi vandt 15.000,- som årets forening hos Go’on, og vores lokale afdeling af Djurslands Bank bød også ind med 10.000,- til en bandereklame. Tranbjerg Tidende har lyst til at støtte os med penge til Byens Juletræ, som vi fik plantet på græsset foran Naturcenteret. Derudover blev vi indstillet til deres pris som Året frivillige, og vandt hele 5.000,- ved den lejlighed.

Junglestien fik vi indhentet tilbud på hos firmaet Aktiv Leg, som vi havde hørt om fra Børupvejens legeplads, og de påbegyndte byggetilladelsesansøgning osv i efteråret. Vi fik også søgt og tildelt 10.000,- fra Sparnord til at udbygge den med endnu flere spændende redskaber. Og som I måske har set, er den for et par uger siden blevet monteret efter en intens og utrolig effektiv lørdag.

I slutningen af året fulgte vi op på sidste års succes med en juleskrabekalender, granbod og ekstraordinært mange juledekorationer. Det skæppede godt i kassen, og vi udvidede repetoiret med yderligere et tiltag, nemlig #sammenomtranbjerg trøjen. Den viste sig at være en hit, især til børnene og mon ikke nissen var forbi med mange af dem både som adventsgave og julegaver.

Vi sluttede 2020 af med en kasse/kontobeholdning på lige over 180.000,- kroner, alt i alt meget godt tilfredse og klar til at corona kunne dampe af, så vi kunne få sat gang i de næste projekter og arrangementer.

Ad. 4) Formanden fremlagde regnskab til godkendelse, i fravær af sygemeldte kasserer Henrik Fjordside Have. Generalforsamlingen godkendte, og havde uddybende spørgsmål til indestående penge, som er dedikeret til kommende projekter.

Ad. 5) Fastlæggelse af kontingent: generalforsamlingen drøftede muligheden for at hæve kontingentet til 200,- om året per husstand, men blev enige om at afvente årsskiftet 2022, da vi indtil nu har opkrævet medlemmerne alt efter indmeldelsesdato, og dette ønskes ændret, når vi når årsskiftet. Der var bred enighed om ta oprette en ”donations” Mobilepay kasse, hvis nogen ønsker at give ekstra. (fx til julegaver)

Ad.6) Indkomne forslag var der ingen af.

Ad. 7) Valg af bestyrelse: Helle Søby Degn og Birgitte Albers Ebbesen ønskede at genopstille og derudover ønskede Hanne Sørensen og Majs Vieland Grasberger at indtræde i forretningsudvalget. Der var ingen modkandidater, og derfor betragtes disse som valgt. Gitte Vieland og Anna-Sofie modtog genvalg som suppleanter, og Anne-Mette Henneberg blev valgt til posten som kasserer uden modkandidater.

Som revisor valgtes Mogens Laursen, som i sygdomsfravær også har afløst Jens Mølgaard for 2019/2020. Som revisor suppleant var der genvalg til Morten Pless.

Derudover blev pladserne som repræsentanter for SFO forældreråd, Skolebestyrelse og Dagtilbuds bestyrelse besat af hhv. Annette Fischer Mortensen, Mette Noe-Nygaard Rasmussen og Kristian Juhl Klein.

Det blev under dette punkt også diskuteret om der skulle laves en model, som gør at alle ikke er på valg samtidigt. Dette blev ladt op til den kommende bestyrelse af finde ud af.

 

Ad. 8) Under eventuelt blev der talt om kommende projekter for 2021, samt samarbejdet med lokale erhvervsdrivende og andre foreninger.

 

Vi takker for lån af lokalerne i Tranbjergs Nye Bylivshus på Kirketorvet 10.

 

På bestyrelsens vegne.

Formand Helle Søby Degn