Vedtægter for støtteforeningen – Tranbjerg Børnenes Venner

§ 1 Foreningens navn:

Støtteforeningen – Tranbjerg Børnenes Venner

Foreningen er stiftet d. 13 juni 2019 kl. 17.00

§ 2 Foreningens placering:

Støtteforeningens navn er Tranbjerg Børnenes Venner med hjemsted i Tranbjerg.

§ 3 Foreningens formål er:

At bidrage til at skabe forbedrede vilkår for samvær, læring og leg, ved at yde praktisk og økonomisk støtte til at skabe bedre uderum og legepladser, samt ved at afholde arrangementer, som er åbne for alle byens børn og unge.

§ 3 Foreningen kan ikke:             

Gribe ind i sager, der angår administrative eller tilsynsmæssige forhold. Forhold vedrørende det enkelte barn, det enkelte hjem eller den enkelte lærer/pædagoger må ikke drøftes på foreningens møder, hvorimod spørgsmål af principiel karakter i forholdet aktiviteter for børn vil kunne drøftes under hensyntagen til foreningens formål.

§ 4 Foreningens aktiviteter:

Bestyrelsen kan definere aktiviteterne.  Aktiviteterne skal være tro mod de resterende dele vedtægterne.

§ 5 Medlemskab:

Kontigentet fastlægges ved den årlige generalforsamling.

Husstandsmedlemsskab:

Familier eller enkeltpersoner der ønsker at støtte foreningens formål.

Erhvervsmedlemskab:

For virksomheder, foreninger og fonde der ønsker at støtte foreningens formål. Et medlemskab er ikke betinget af en geografisk tilknytning til byen. Medlemskabet gælder for et år ad gangen.

§ 6

Den øverste myndighed i alle foreningens anliggender er generalforsamlingen. Hvert medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves personligt eller ved fuldmagt.

§ 7

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 30 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse og/eller ved brev eller mail. Dagsorden for generalforsamling udsendes seneste 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende dagsordenspunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
  7. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt. 4 og 5 skal være bestyrelsen i hænde inden 7 dage fra udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det, og skal afholdes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 10 dages varsel.

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 9

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg som bliver valgt på generalforsamlingen, samt en repræsentant for skolebestyrelsen på Tranbjergskolen, en repræsentant fra forældrerådet i Tranbjergskolens SFO og en repræsentant for Dagtilbuddets bestyrelse.

Til varetagelse af foreningens daglige drift vælges en bestyrelse bestående af mindst 4 personer for en 2 års valgperiode, 2 suppleanter for en 2 års valgperiode, 1 kasserer for en 2 års valgperiode og en revisorer og en revisorer suppleant for en 1 års valgperiode.

Genvalg kan finde sted.

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmøder afholdes hvert kvartal, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal angives og fremsendes før mødets afholdelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 11

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.

§ 12

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 13

Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut.

§ 14

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningens hæfter med hele sin formue.

§ 15

Ved foreningens ophør overgår eventuel formue til fordeling ligeligt mellem Tranbjerg Dagtilbud, Ung i Aarhus Klubben afd. Tranbjerg samt Tranbjergskolen som øremærket donation i overensstemmelse med støtteforeningens formål.

§ 16

Foreningens opløsning: Foreningen kan opløses ved vedtagelse på generalforsamling og bekræftelse af beslutningen på ekstraordinær generalforsamling med 2/3-dels flertal ved personligt fremmøde afholdt med 14 dages mellemrum.

Tranbjerg juni 2019